Przebieg stażu nauczyciela przystępującego do egzaminu zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Przebieg stażu nauczyciela przystępującego do egzaminu zawodowego

Przebieg stażu na awans zawodowy

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

  • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
  • udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
  • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Przerwy w czasie trwania stażu

  1. Na własny wniosek nauczyciel kontraktowy i mianowany może przerwać staż.
  2. Przerwy spowodowane chorobą nie przedłużają stażu, chyba że jest to ciągła nieobecność przekraczająca miesiąc; wówczas staż przedłuża się o czas spędzony na chorowaniu.
  3. Jeżeli ciągła nieobecność w pracy (powodowana względami zdrowotnymi) przekracza rok. Wówczas cały staż trzeba zacząć od nowa.

Opracowano na podstawie artykułu: Uregulowanie prawne awansu zawodowego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.