Rozpoczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego

Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego

Rozpoczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury postępowania egzaminacyjnego

Dokumentacja obejmuje:

 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego skierowany do dyrektora szkoły, w której odbywał się staż (należy go złożyć do 30 dni od ukończenia stażu).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, lub poświadczone kopie tych dokumentów (dyplomy ukończenia studiów, Zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych).
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia (podstawą jest wcześniej złożone sprawozdanie z realizacji stażu).

Braki w dokumentacji wymaganej w postępowaniu egzaminacyjnym

1. Dyrektor szkoły przeprowadza analize formalna wniosku o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego i dokumentacji.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której była wyżej mowa, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o rozpoczęciu postępowania egzaminacyjnego

Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.