Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działan mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakosci pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcja.
 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 3. Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
 4. Realizacje co najmniej trzech z następujących zadań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu działan edukacyjnych, wychowawczych, opiekunczych lub innych zwiazanych odpowiednio z oswiata, pomoca społeczna lub postepowaniem w sprawach nieletnich,
  2. wykonywanie zadan doradcy metodycznego, egzaminatora okregowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podreczników lub srodków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracujacego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  3. poszerzenie zakresu działan szkoły, w szczególnosci dotyczacych zadan dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
  4. uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie jezykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
  5. wykonywanie zadan na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorzadowymi lub innymi podmiotami,
  6. uzyskanie innych znaczacych osiagniec w pracy zawodowej;
 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzglednieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.