Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozporządzenie MENiS z 1. grudnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Tekst rozporządzenia musi znać każdy nauczyciel przystępujący do procedury awansu zawodowego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

§ 1. Rozporzadzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załaczanej do wniosku nauczyciela o podjecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagan do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaswiadczen o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

§ 2. Ilekroć w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie sie przez to ustawe z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) nauczycielu - rozumie sie przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1-3 Karty Nauczyciela;
3) szkole bez bliższego okreslenia - rozumie sie przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1-2 Karty Nauczyciela;
4) dyrektorze szkoły - rozumie sie przez to osoby kierujace jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1-2 Karty Nauczyciela;
5) uczniach - rozumie sie przez to także słuchaczy i wychowanków.

Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego

§ 3.

1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć 

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbednych zmian.
4. Nauczyciel obowiazany jest niezwłocznie poprawic projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyc projekt dyrektorowi szkoły.
5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Przebieg stażu

§ 4.

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywajacemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oswiatowych
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgoda dyrektora szkoły.
4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakonczenia stażu przez nauczyciela.

§ 6.

1. Nauczyciel stażysta ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególnosci:
1) poznawac organizacje, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy zwiazane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiazujacej w szkole,
c) przepisy dotyczace zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczyc jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiacu, oraz omawiac z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzic zajęcia z uczniami, w obecnosci opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiacu, oraz omawiac je z osoba, w obecnosci której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyc w wewnatrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Wymagania niezbedne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmuja:
1) znajomosc organizacji, zadan i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejetnosc prowadzenia zajęć w sposób zapewniajacy własciwa realizacje statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) znajomosc srodowiska uczniów, ich problemów oraz umiejetnosc współpracy ze środowiskiem uczniów;
4) umiejetnosc omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

§ 7.

1. Nauczyciel kontraktowy ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególnosci:
1) uczestniczyc w pracach organów szkoły zwiazanych z realizacja zadan dydaktycznych, wychowawczych, opiekunczych lub innych wynikajacych ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłebiac wiedze i umiejetnosci zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawac przepisy dotyczace systemu oswiaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczace pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbedne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmuja:
1) umiejetnosc organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skutecznosci i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejetnosc samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejetnosc uwzgledniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejetnosc wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejetnosc zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadan;
5) umiejetnosc posługiwania sie przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 8.

1. Nauczyciel mianowany ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególnosci:
1) podejmowac działania majace na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejetnosci stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizowac zadania służace podniesieniu jakosci pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejetnosci służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbedne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekunczej na skutek wdrożenia działan majacych na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakosci pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadan odpowiednio na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcja;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizacje co najmniej trzech z nastepujacych zadan:
a) opracowanie i wdrożenie programu działan edukacyjnych, wychowawczych, opiekunczych lub innych zwiazanych odpowiednio z oswiata, pomoca społeczna lub postepowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadan doradcy metodycznego, egzaminatora okregowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podreczników lub srodków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracujacego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działan szkoły, w szczególnosci dotyczacych zadan dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych,
d) uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie jezykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli jezyków obcych – uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadan na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorzadowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczacych osiagniec w pracy zawodowej;
5) umiejetnosc rozpoznawania i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzglednieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury postępowania egzaminacyjnego

§ 9.

1. Dokumentacja załaczona do wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierajace informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaswiadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łacznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaswiadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analize realizacji wymagan okreslonych w § 8 ust. 2, w szczególnosci ze wskazaniem uzyskanych efektów,
b) dyplom lub swiadectwo potwierdzajace zaawansowana znajomosc jezyka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkół i wypadków, w których można zatrudnic nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poswiadczona kopie.
2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaswiadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagan dotyczacych okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentowac na podstawie swiadectw pracy;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacje, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujace w szczególnosci charakterystyke i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniająca ocenę pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;
5) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierajace informacje o sposobie realizacji zadan zwiazanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 7;
6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadan odpowiednio na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich – potwierdzone przez własciwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcje z wyboru, z zastrzeżeniem pkt 7;
7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a także:
a) zaswiadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiazkowego wymiaru zajęć, łacznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załaczyc zaswiadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.

Skład komisji egzaminacyjnej

§ 10.

1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadajacych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,organ powołujacy komisje kwalifikacyjna, ustalajac skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujacych stanowisko zwiazane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczajacego tego samego przedmiotu lub prowadzacego ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.
3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ powołujacy komisje kwalifikacyjna, ustalajac skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadajacym stanowisku nauczyciela. 
4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powołujacy komisje kwalifikacyjna lub komisje egzaminacyjna, ustalajac skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej jednego eksperta pełniacego z wyboru funkcję związkową

Braki w dokumentacji wymaganej w postępowaniu egzaminacyjnym

§ 11.

1. Dyrektor szkoły lub własciwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analize formalna wniosku o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.
2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usuniecia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieosuniecie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Dyrektor szkoły lub własciwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjecie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed data posiedzenia komisji.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu

§ 12.

1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:
1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagan okreslonych w § 6 ust. 2.
2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagan okreslonych w § 7 ust. 2.
3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wpływu działan i zadan zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakosci pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 13.

1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygniecia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagan niezbednych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.
3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza sie srednia arytmetyczna punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest wieksza niż 3, odrzuca sie jedna najwyższa i jedna najniższa ocene punktowa.
4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptacje komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisja egzaminacyjna, jeżeli obliczona srednia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
5. Wzór zaswiadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załacznik nr 1 do rozporzadzenia
6. Wzór zaswiadczenia o zdaniu egzaminu przed komisja egzaminacyjna stanowi załacznik nr 2 do rozporządzenia

§ 14.

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności:
1) date i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczacych w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacje o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) srednia arytmetyczna punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestniczacych w jej pracach.
2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej przechowywane sa przez organ powołujacy komisje. Protokoły udostepniane sa organom nadzorujacym czynnosci podejmowane w postepowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub własciwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego pozostawia sie wniosek nauczyciela o wszczecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostała dokumentacje załaczona do wniosku nauczyciela o wszczecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca sie nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała sie ostateczna.
4. Organ, który powołał komisje kwalifikacyjna lub komisje egzaminacyjna, zapewnia jej obsługe administracyjno-biurowa oraz pokrywa wydatki zwiazane z jej działalnością

§ 15. W sprawach dotyczacych prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych w rozporzadzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykła wiekszoscia głosów obecnych na posiedzeniu członków.

§ 16.

1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela dyplomowanego stanowi załacznik nr 3 do rozporzadzenia
2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załacznik nr 4 do rozporzadzenia
3. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi załacznik nr 5 do rozporzadzenia
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi załacznik nr 8 do rozporzadzenia
7. (uchylony).

§ 17.

Do postepowan wszczetych na podstawie wniosków o podjecie postepowania kwalifikacyjnego złożonych do dnia 31 pazdziernika 2004 r. przez nauczycieli mianowanych stosuje sie przepisy rozporzadzenia, z wyjatkiem § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4. W zakresie wymagan niezbednych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz dokumentacji potwierdzajacej spełnienie tych wymagan, składanej przez tych nauczycieli, stosuje sie dotychczasowe przepisy.

§ 18.

Traci moc rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 oraz z 2002 r. Nr 82, poz. 744).

§ 19. Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.