Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Przebieg stażu nauczyciela przystępującego do egzaminu zawodowego

Przebieg stażu na awans zawodowy

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

  • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
  • udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
  • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Przerwy w czasie trwania stażu

  1. Na własny wniosek nauczyciel kontraktowy i mianowany może przerwać staż.
  2. Przerwy spowodowane chorobą nie przedłużają stażu, chyba że jest to ciągła nieobecność przekraczająca miesiąc; wówczas staż przedłuża się o czas spędzony na chorowaniu.
  3. Jeżeli ciągła nieobecność w pracy (powodowana względami zdrowotnymi) przekracza rok. Wówczas cały staż trzeba zacząć od nowa.

Opracowano na podstawie artykułu: Uregulowanie prawne awansu zawodowego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.