Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego

Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury postępowania egzaminacyjnego

1. Dokumentacja załaczona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego:

  1. opis i analizę realizacji wymagan okreslonych w § 8 ust. 2, w szczególnosci ze wskazaniem uzyskanych efektów,
  2. dyplom lub świadectwo potwierdzajace zaawansowana znajomosc jezyka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnic nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaswiadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagan dotyczacych okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentowac na podstawie swiadectw pracy;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacje, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujace w szczególnosci charakterystyke i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniająca ocenę pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;
5) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierajace informacje o sposobie realizacji zadan zwiazanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 7;
6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadan odpowiednio na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich – potwierdzone przez własciwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcje z wyboru, z zastrzeżeniem pkt 7;
7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a także:

  1. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łacznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załaczyc zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.

Braki w dokumentacji wymaganej w postępowaniu egzaminacyjnym

1. Dyrektor szkoły lub własciwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analize formalna wniosku o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o rozpoczęciu postępowania egzaminacyjnego

Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.