Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną  z nauczycielem ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Egzamin przed komisją egzaminacyjną zdaje nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną  z nauczycielem ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Skład komisji egzaminacyjnej

1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.
3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela. 
4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej jednego eksperta pełniącego z wyboru funkcję związkową.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu

1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.

3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wpływu działan i zadan zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Ocenianie nauczyciela przez komisję kwalifikacyjną i komisję egzaminacyjną

1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Protokół z pracy komisji kwalifikacyjnej i komisji egzaminacyjnej

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacje o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub własciwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączona do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą wiekszością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.