Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Przebieg stażu i obowiązki nauczyciela stażysty

Przebieg stażu nauczyciela stażysty, który chce uzyskać stopnień nauczyciela kontraktowego

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
 • udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Obowiązki nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

1. Nauczyciel stażysta ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególnosci:

 1. Poznawać organizacje, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  1. przepisy zwiazane z funkcjonowaniem szkoły,
  2. sposób prowadzenia dokumentacji obowiazujacej w szkole,
  3. przepisy dotyczace zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
 2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiacu, oraz omawiac z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 3. Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecnosci opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiacu, oraz omawiac je z osoba, w obecnosci której zajęcia zostały przeprowadzone;
 4. Uczestniczyć w wewnatrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

  1. Znajomość organizacji, zadan i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  3. Znajomość srodowiska uczniów, ich problemów oraz umiejetnosc współpracy ze środowiskiem uczniów;
  4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przerwy w czasie trwania stażu

 1. Na własny wniosek nauczyciel kontraktowy i mianowany może przerwać staż.
 2. Przerwy spowodowane chorobą nie przedłużają stażu, chyba że jest to ciągła nieobecność przekraczająca miesiąc; wówczas staż przedłuża się o czas spędzony na chorowaniu.
 3. Jeżeli ciągła nieobecność w pracy (powodowana względami zdrowotnymi) przekracza rok. Wówczas cały staż trzeba zacząć od nowa.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.