Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego

Rozpoczęcie procedury postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury postępowania egzaminacyjnego

Dokumentacja obejmuje:

 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego skierowany do dyrektora szkoły, w której odbywał się staż (należy go złożyć do 30 dni od ukończenia stażu).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, lub poświadczone kopie tych dokumentów (dyplomy ukończenia studiów, Zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych).
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia (podstawą jest wcześniej złożone sprawozdanie z realizacji stażu).

Braki w dokumentacji wymaganej w postępowaniu egzaminacyjnym

1. Dyrektor szkoły przeprowadza analize formalna wniosku o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego i dokumentacji.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której była wyżej mowa, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o rozpoczęciu postępowania egzaminacyjnego

Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.