Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozmowa kwalifikacyjna na nauczyciela kontraktowego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem stażystą, który chce uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną  z nauczycielem ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Skład komisji kwalifikacyjnej

  1. Dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
  2. Przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
  3. Opiekun stażu.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań okreslonych w § 6 ust. 2.

Ocenianie nauczyciela przez komisję kwalifikacyjną

1. Komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygniecia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagan niezbednych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza sie srednia arytmetyczna punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest wieksza niż 3, odrzuca sie jedna najwyższa i jedna najniższa ocenę punktowa.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole;

Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły.

Protokół z pracy komisji kwalifikacyjnej

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności:

1) date i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczacych w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacje o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) srednia arytmetyczna punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestniczacych w jej pracach.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez dyrektora szkoły. Protokoły udostępniane są organom nadzorujacym czynnosci podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki zwiazane z jej działalnością

W sprawach dotyczacych prac komisji kwalifikacyjnej nieuregulowanych w rozporzadzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykła wiekszoscią głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.