Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną na nauczyciela kontraktowego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem stażystą, który chce uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną  z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

Nauczyciel stażysta odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań okreslonych w § 6 ust. 2 Wymagania do uzyskania nauczyciela kontraktowego:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 1. Jakie przepisy regulują organizowanie wycieczek, wyjść szkolnych?
 2. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
 3. Jakie dokumenty wypracowuje rada pedagogiczna?
 4. Jakie kompetencje ma rada pedagogiczna?
 5. Jakie kompetencje ma dyrektor szkoły?
 6. Kto powołuje dyrektora szkoły?
 7. Jakie kompetencje ma organ prowadzący szkołę?
 8. Jakie kompetencje ma nadzorujący szkołę?
 9. Jaki jest tygodniowy czas pracy nauczyciela?
 10. Jakie dostrzegasz różnice pomiędzy podstawą programową a programem nauczania?
 11. Kto jest członkiem rady pedagogicznej
 12. Jakie są kompetencje rady rodziców?
 13. Jakie są uprawnienia nauczyciela?
 14. Jakie są obowiązki nauczyciela?
 15. Jakie są organy szkoły?
 16. Kto powołuje radę rodziców?
 17. Jakie dokumenty regulują awans zawodowy nauczyciela?
 18. Jaki dokument mówi o obowiązkach nauczyciela?
 19. Jakie założenia ma program wychowawczy szkoły, w której pracujesz?
 20. Jakie kompetencje ma samorząd uczniowski?
 21. Jakie znasz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego?
 22. Co jest podstawą prawną oceniania w szkole?
 23. Co zawiera Statut szkoły?
 24. Jakie kompetencje ma Rada Szkoły?
 25. Jak należy postąpić w razie wypadku na lekcji?
 26. Jak należy postąpić w razie wypadku na wycieczce?
 27. Kto może zostać kierownikiem wycieczek?
 28. Ilu opiekunów powinna mieć wycieczka szkolna?
 29. Jak nazywa się aktualny minister edukacji, kurator, kierownik wydziału edukacji?
 30. Jaką strukturę ma polski system oświatowy?
 31. Co zmieni uzyskanie przez ciebie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?
 32. Kto powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego?
 33. Do kiedy trwa rok szkolny?
 34. Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela w polskim systemie oświaty?
 35. Co to jest WDN?
 36. Co to jest WOM?
 37. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem: stażystą, kontraktowym?
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 1. W jaki sposób pomagasz rozwijać się uczniom zdolnym?
 2. W jaki sposób pomagasz w rozwoju uczniom słabszym?
 3. Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
 4. Które z zadań ujętych w planie rozwoju szkoły przyjęłaś do realizacji w okresie stażu?
 5. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 6. Jak motywujesz uczniów do pracy?
 7. W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
 8. Jakie znasz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
 1. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
 2. W jaki sposób rozwiązujesz konflikty w zespole klasowym?
 3. W jaki sposób zbierasz informacje o uczniach?
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
 1. Jakie uwagi pohospitacyjne poprawiłaś w trakcie stażu?
 2. Jaką strukturę ma twoja lekcja?
 3. Z jakich elementów składa się konspekt lekcji?
 4. Jaka jest różnica między arkuszem lekcji a scenariuszem lekcji?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.