Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Przebieg stażu i obowiązki nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o mianowanie

Przebieg stażu nauczyciela kontraktowego, który chce uzyskać stopnień nauczyciela mianowanego

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
 • udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Obowiązki nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel stażysta ubiegajacy sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególnosci:

 1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadan dydaktycznych, wychowawczych, opiekunczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
 2. Pogłębiać wiedzę i umiejetnosci zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
 3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oswiaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Przerwy w czasie trwania stażu

 1. Na własny wniosek nauczyciel kontraktowy i mianowany może przerwać staż.
 2. Przerwy spowodowane chorobą nie przedłużają stażu, chyba że jest to ciągła nieobecność przekraczająca miesiąc; wówczas staż przedłuża się o czas spędzony na chorowaniu.
 3. Jeżeli ciągła nieobecność w pracy (powodowana względami zdrowotnymi) przekracza rok. Wówczas cały staż trzeba zacząć od nowa.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.