Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Article Index

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Schemat planu

Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać następujące elementy:

Metryczka

 • Imię i nazwisko nauczyciela stażysty
 • Miejsce pracy
 • Stanowisko
 • Stopień awansu zawodowego
 • Data rozpoczęcia stażu

Tabela

 1. Zadania do realizacji
 2. Sposób realizacji zadań
 3. Termin realizacji zadań
 4. Osoby wspierające
 5. Oczekiwane efekty (ta część jest bardzo ważna, chodzi o to, działania były pragmatyczne i dawały przewidywalne skutki)
 6. Uwagi dodatkowe

 

Wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty ...............................................................

Miejsce pracy ............................................................................................

Stanowisko ...............................................................................................

Stopień awansu zawodowego .....................................................................

Data rozpoczęcia stażu ...............................................................................

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            

 


Przykładowe zadania do planu rozwoju

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 1. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i modyfikowanie go.
 2. Ukończenie warsztatów, kursów, szkoleń.
 3. Udział w konferencjach.
 4. Przedmiotowe wyposażenie pracowni.
 5. Opracowanie pomocy dydaktycznych.
 6. Studiowanie czasopism polonistycznych.
 7. Studiowanie literatury fachowej.
 8. Ewaluacja własnej pracy poprzez ankiety.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 1. Badanie środowiska rodzinnego uczniów.
 2. Prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką uzależnień.
 3. Przygotowanie programów artystycznych dla dzieci.
 4. Zorganizowanie akcji charytatywnej.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 1. Przygotowanie kart pracy (dla uczniów na lekcji), testów, sprawdzianów.
 2. Wyszukiwanie informacji w internecie.
 3. Wykorzystanie komputera na lekcjach.
 4. Przygotowanie materiałów multimedialnych na lekcje, prezentacji, schematów, map mentalnych
 5. Wymiana doświadczeń za pomocą poczty e-mail, komunikatorów, forów itp.
 6. Założenie strony internetowej.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 1. Śledzenie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, dydaktyki
 2. Wykorzystanie wiedzy w pracy z uczniami.
 3. Współpraca z rodziną, z kuratorem.
 4. Opracowanie ankiety dla rodziców.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 1. Poznanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
 2. Poznanie aktów prawnych związanych z oświatą.
 3. Udział w szkoleniach dot. aktów prawnych w oświacie.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.