Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - Wzór planu

Article Index

 

Wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty ...............................................................

Miejsce pracy ............................................................................................

Stanowisko ...............................................................................................

Stopień awansu zawodowego .....................................................................

Data rozpoczęcia stażu ...............................................................................

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.