Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - Przykładowe zadania

Article Index

Przykładowe zadania do planu rozwoju

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 1. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i modyfikowanie go.
 2. Ukończenie warsztatów, kursów, szkoleń.
 3. Udział w konferencjach.
 4. Przedmiotowe wyposażenie pracowni.
 5. Opracowanie pomocy dydaktycznych.
 6. Studiowanie czasopism polonistycznych.
 7. Studiowanie literatury fachowej.
 8. Ewaluacja własnej pracy poprzez ankiety.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 1. Badanie środowiska rodzinnego uczniów.
 2. Prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką uzależnień.
 3. Przygotowanie programów artystycznych dla dzieci.
 4. Zorganizowanie akcji charytatywnej.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 1. Przygotowanie kart pracy (dla uczniów na lekcji), testów, sprawdzianów.
 2. Wyszukiwanie informacji w internecie.
 3. Wykorzystanie komputera na lekcjach.
 4. Przygotowanie materiałów multimedialnych na lekcje, prezentacji, schematów, map mentalnych
 5. Wymiana doświadczeń za pomocą poczty e-mail, komunikatorów, forów itp.
 6. Założenie strony internetowej.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 1. Śledzenie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, dydaktyki
 2. Wykorzystanie wiedzy w pracy z uczniami.
 3. Współpraca z rodziną, z kuratorem.
 4. Opracowanie ankiety dla rodziców.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczacymi systemu oswiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 1. Poznanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
 2. Poznanie aktów prawnych związanych z oświatą.
 3. Udział w szkoleniach dot. aktów prawnych w oświacie.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.