Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Egzamin na mianowanie - przebieg i skład komisji

Egzamin przeprowadzany z nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o nadanie nauczyciela mianowanego

Egzamin przed komisją egzaminacyjną zdaje nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Skład komisji egzaminacyjnej

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

5) przedstawiciel związku zawodowego, do którego należy egzaminowany nauczyciel (jeśli należy).

Przebieg egzaminu

1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego - tzw.  autoprezentacja (powinna przedstawiać  po max. 2 najmocniejsze działania na każde wymaganie);
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenie MENIS z 2004 r..

Ocenianie nauczyciela przez komisję egzaminacyjną

1. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Nauczyciel, który nie nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;
Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio organ, który powołał komisję.

Protokół z pracy komisji kwalifikacyjnej i komisji egzaminacyjnej

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacje o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub własciwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego pozostawia sie wniosek nauczyciela o wszczecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostała dokumentacje załaczona do wniosku nauczyciela o wszczecie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca sie nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała sie ostateczna.

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą wiekszością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.