Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Pytania na egzamin na nauczyciela mianowanego

Pytania na egzamin przeprowadzany z nauczycielem kontraktowym, który chce uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna z nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Nauczyciel kontraktowy odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenie MENIS z 2004 r. - Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

Pytania do wymagania: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
 1. W jaki sposób planujesz pracę w danym roku szkolnym?
 2. W jaki sposób dokonujesz ewaluacji swojej pracy?
 3. Jak opracowujesz indywidualny plan pracy z dzieckiem?
 4. Czym się kierujesz wybierając program nauczania?
 5. Czym się kierujesz wybierając podręcznik?
 6. Jakie formy doskonalenia zawodowego wykorzystałaś?
 7. W jaki sposób wykorzystałaś wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach, warsztatach w praktyce?
 8. Jak u ciebie wygląda proces samodoskonalenia?
 9. Jak dokonujesz korekt w przebiegu procesu dydaktycznego?
 10. W jaki sposób diagnozujesz efekty swojej pracy?
 11. W jaki sposób wykorzystujesz informacje z OKE w postaci Raportu po sprawdzianie i egzaminie?
 12. Jaką strukturę mają twoje lekcje?
 13. Jakie metody aktywizujące stosujesz na lekcjach języka polskiego?
 14. W jaki sposób sprawdzasz skuteczność swoich działań w zakresie profilaktyki uzależnień?
 15. Które elementy z wychowawczego planu pracy szkoły wykorzystałaś przy planowaniu pracy wychowawczej w klasie?
 16. W jaki sposób rozbudzasz zainteresowanie nauczanym materiałem oraz aspiracje edukacyjne w swoich uczniach?
 17. Jaką rolę w procesie planowania odgrywają cele operacyjne?
 18. Jak oceniasz stopień realizacji podstawy programowej?
 19. W jaki sposób doskonalisz swoje kompetencji zawodowe?
 20. Na czy polega różnica między konspektem a scenariuszem lekcji języka polskiego?
 21. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów?
 22. Jakie ścieżki edukacyjne realizujesz na swoich zajęciach?
 23. Czym kierujesz się wybierając formy doskonalenia zawodowego?
Pytania do wymagania: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 1. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów?
 2. W jaki sposób pomagasz rozwijać się uczniom zdolnym?
 3. W jaki sposób pomagasz w rozwoju uczniom słabszym?
 4. Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
 5. Jakie stosujesz formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 6. Jak pracujesz z dzieckiem nadpobudliwym?
 7. Jakie dostrzegasz różnice między nauczaniem indywidualnym, a Indywidualnym tokiem nauczania?
 8. Które z zadań ujętych w planie rozwoju szkoły przyjęłaś do realizacji w okresie stażu?
 9. Jakie podejmujesz działania na rzecz środowiska lokalnego?
 10. W jaki sposób zbierasz informacje o uczniach?
 11. W jakie inicjatywy środowiska lokalnego włączyłaś się?
 12. Co to znaczy, że uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem?
 13. Jakie sukcesy wychowawcze odniosłaś w okresie stażu?
 14. Jakie porażki wychowawcze odniosłaś w okresie stażu?
 15. Jakie sukcesy pedagogiczne odniosłaś w okresie stażu?
 16. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 17. Jak motywujesz uczniów do pracy?
 18. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
 19. W jaki sposób rozwiązujesz konflikty w zespole klasowym?
 20. W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
 21. Jakie znasz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
Pytania do wymagania: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 1. W jaki sposób wykorzystujesz komputer w swojej pracy?
 2. Jakich programy komputerowe wykorzystujesz w pracy?
 3. Z jakich stron internetowych korzystasz?
 4. W jaki sposób wykorzystywanie technologii komputerowej wpłynęło na rozwój twoich uczniów?
 5. Jakie materiały dydaktyczne przygotowałaś korzystając z komputera?
 6. Jak wykorzystujesz internet w pracy z uczniem?
Pytania do wymagania: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 1. Jakie problemy wychowawcze rozwiązałaś w czasie stażu?
 2. W jaki sposób wspierasz działania wychowawcze rodziców?
 3. W jaki sposób włączasz rodziców do realizacji zadań w zakresie działań wychowawczych?
 4. Jakie podjęłaś działania w przypadku dostrzeżenia problemów wychowawczych, rodzinnych ucznia?
 5. Jakie pozycje książkowe z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki najbardziej pomogły ci w pracy nauczyciela?
 6. W jaki sposób radzisz sobie z agresją u uczniów?
 7. W jaki sposób uczysz swoich uczniów radzenia sobie z negatywnymi emocjami?
 8. Jakie instytucje wspomagają nauczyciela w niesieniu indywidualnej pomocy dziecku?
 9. Jakie działania podejmujesz w momencie zdobycia niepokojących informacji o dziecku?
 10. W jaki sposób współpracujesz z pedagogiem szkolnym?
 11. Jakie stosujesz kryteria oceniania?
 12. Jakie funkcje pełnią twoje oceny?
Pytania do wymagania: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 1. Jakie znasz akty prawne dotyczące systemu oświaty?
 2. Jakie przepisy regulują organizowanie wycieczek, wyjść szkolnych?
 3. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
 4. Po ilu latach nauczycielowi przysługuje urlop zdrowotny?
 5. Jakie dokumenty wypracowuje rada pedagogiczna?
 6. Jakie kompetencje ma rada pedagogiczna?
 7. Jakie kompetencje ma dyrektor szkoły?
 8. Kto powołuje dyrektora szkoły?
 9. Jakie kompetencje ma organ prowadzący szkołę?
 10. Jakie kompetencje ma nadzorujący szkołę?
 11. Jaki jest tygodniowy czas pracy nauczyciela?
 12. Jakie dostrzegasz różnice pomiędzy podstawą programową a programem nauczania?
 13. Jakie dostrzegasz różnice pomiędzy innowacją pedagogiczną a eksperymentem pedagogicznym?
 14. Z czyjej inicjatywy podejmowana jest ocena pracy nauczyciela?
 15. Z jakich dokumentów korzystałaś w nauczaniu języka polskiego?
 16. Kto jest członkiem rady pedagogicznej
 17. Jakie są kompetencje rady rodziców?
 18. Jakie są uprawnienia nauczyciela?
 19. Jakie są obowiązki nauczyciela?
 20. Jakie są organy szkoły?
 21. Kto powołuje radę rodziców?
 22. Jakie dokumenty regulują awans zawodowy nauczyciela?
 23. Jaki dokument mówi o obowiązkach nauczyciela?
 24. Jakie założenia ma program wychowawczy szkoły, w której pracujesz?
 25. Jakie kompetencje ma samorząd uczniowski?
 26. Jakie znasz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego?
 27. Co jest podstawą prawną oceniania w szkole?
 28. Co zawiera Statut szkoły?
 29. Jakie kompetencje ma Rada Szkoły?
 30. Jak należy postąpić w razie wypadku na lekcji?
 31. Jak należy postąpić w razie wypadku na wycieczce?
 32. Kto może zostać kierownikiem wycieczek?
 33. Ilu opiekunów powinna mieć wycieczka szkolna?
 34. Jak nazywa się aktualny minister edukacji, kurator, kierownik wydziału edukacji?
 35. Jaką strukturę ma polski system oświatowy?
 36. Co zmieni uzyskanie przez ciebie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?
 37. Kto powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego?
 38. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?
 39. Kto powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego?
 40. Do kiedy trwa rok szkolny?
 41. Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela w polskim systemie oświaty?
 42. Co to jest WDN?
 43. Co to jest WOM?
 44. Co znaczą skróty CKE, OKE?
 45. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem: stażystą, kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.