Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działan mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakosci pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcja.
 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 3. Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
 4. Realizacje co najmniej trzech z następujących zadań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu działan edukacyjnych, wychowawczych, opiekunczych lub innych zwiazanych odpowiednio z oswiata, pomoca społeczna lub postepowaniem w sprawach nieletnich,
  2. wykonywanie zadan doradcy metodycznego, egzaminatora okregowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podreczników lub srodków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracujacego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  3. poszerzenie zakresu działan szkoły, w szczególnosci dotyczacych zadan dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
  4. uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie jezykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejetnosci posługiwania sie drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
  5. wykonywanie zadan na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorzadowymi lub innymi podmiotami,
  6. uzyskanie innych znaczacych osiagniec w pracy zawodowej;
 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzglednieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.