Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego, którego celem jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury postępowania egzaminacyjnego

Dokumentacja obejmuje:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub ich poświadczone kopie.
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem lub poświadczona kopia.
 4. Opis i analizę realizacji wymagań ze wskazaniem uzyskanych efektów podjętych działań.
 5. Dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego (jeżeli nauczyciel realizował to wymaganie)
 6. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela kontraktowego oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiazkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela kontraktowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

UWAGA!

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

 • nie załącza się sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, ani samego planu.
 • Nie załącza się dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia zawodowe nauczyciela.

Braki w dokumentacji wymaganej w postępowaniu egzaminacyjnym

1. Właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego (Urząd Miasta) przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, organ nadajacy stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o rozpoczęciu postępowania egzaminacyjnego

Właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.