Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem mianowanym

Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem mianowanym ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną  z nauczycielem ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Skład komisji kwalifikacyjnej

  1. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
  2. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
  3. Trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
    1. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu

Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Ocenianie nauczyciela przez komisję kwalifikacyjną

1. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji przed komisją kwalifikacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN (2 lata i 9 miesięcy).

Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ, który powołał komisję.

Protokół z pracy komisji kwalifikacyjnej

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacje o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub własciwy organ nadajacy stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączona do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.