Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem mianowanym ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań - Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

Pytania do wymagania: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcja.
 1. Które z twoich działań przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły?
 2. Jak u ciebie wygląda proces samodoskonalenia?
 3. Jak dokonujesz korekt w przebiegu procesu dydaktycznego?
 4. W jaki sposób diagnozujesz efekty swojej pracy?
 5. W jaki sposób wykorzystujesz informacje z OKE w postaci Raportu po sprawdzianie i egzaminie?
Pytania do wymagania: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 1. W jaki sposób wykorzystujesz komputer w swojej pracy?
 2. Jakich programy komputerowe wykorzystujesz w pracy?
 3. Z jakich stron internetowych korzystasz?
 4. W jaki sposób wykorzystywanie technologii komputerowej wpłynęło na rozwój twoich uczniów?
 5. Jakie materiały dydaktyczne przygotowałaś korzystając z komputera?
 6. Jak wykorzystujesz internet w pracy z uczniem?
Pytania do wymagania: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
 1. Jakie formy przybiera i jakie efekty daje współpraca z zespołem przedmiotowym?
 2. W jaki sposób realizujesz zadania opiekuna stażu?
 3. Jakie lekcje otwarte przeprowadziłaś?

Realizacje co najmniej trzech z następujących zadań:

 • Pytania do wymagania: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekunczych lub innych zwiazanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
 1. Które elementy z wychowawczego planu pracy szkoły wykorzystałaś przy planowaniu pracy wychowawczej w klasie?
 2. Czym kierowałaś się tworząc plan pracy wychowawczej w klasie?
 3. W jaki sposób uczestniczyłaś we wdrażaniu programu działań edukacyjnych w szkole?
 4. W jaki sposób uczestniczyłaś we wdrażaniu programu działań wychowawczych w szkole?
 5. W jaki sposób uczestniczyłaś we wdrażaniu programu działań opiekuńczych w szkole?
 • Pytania do wymagania: wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okregowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub srodków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
 1.  Jak oceniasz przydatność pełnienia funkcji egzaminatora OKE w pracy nauczyciela?
 • Pytania do wymagania: poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególnosci dotyczacych zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 1.  Które z Twoich działań najbardziej przyczyniły się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, w której pracujesz?
 2.  Które z Twoich działań najbardziej przyczyniły się do poszerzenia zadań wychowawczych szkoły, w której pracujesz?
 3.  Które z Twoich działań najbardziej przyczyniły się do poszerzenia zadań opiekuńczych szkoły, w której pracujesz?
 • Pytania do wymagania: uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania sie drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
 1.  Dlaczego wybrałaś to wymaganie?
 • Pytania do wymagania: wykonywanie zadań na rzecz oswiaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
 1. Z jakimi instytucjami samorządowymi współpracowałaś?
 2. Z jakimi instytucjami podjęłaś współpracę?
 3. Które z Twoich działań przysłużyły się polskiej oświacie?
 • Pytania do wymagania: uzyskanie innych znaczących osiagniec w pracy zawodowej;
 1.  Dlaczego brakuje Ci znaczących osiągnięć w pracy zawodowej?
Pytania do wymagania: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzglednieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 1. Jakie problemy wychowawcze rozwiązałaś w czasie stażu?
 2. W jaki sposób wspierasz działania wychowawcze rodziców?
 3. W jaki sposób włączasz rodziców do realizacji zadań w zakresie działań wychowawczych?
 4. Jakie podjęłaś działania w przypadku dostrzeżenia problemów wychowawczych, rodzinnych ucznia?
 5. Jakie pozycje książkowe z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki najbardziej pomogły ci w pracy nauczyciela?
 6. W jaki sposób radzisz sobie z agresją u uczniów?
 7. W jaki sposób uczysz swoich uczniów radzenia sobie z negatywnymi emocjami?
 8. Jakie instytucje wspomagają nauczyciela w niesieniu indywidualnej pomocy dziecku?
 9. Jakie działania podejmujesz w momencie zdobycia niepokojących informacji o dziecku?
 10. W jaki sposób współpracujesz z pedagogiem szkolnym?
 11. Jakie stosujesz kryteria oceniania?
 12. Jakie funkcje pełnią twoje oceny?
 13. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 14. Jak motywujesz uczniów do pracy?
 15. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
 16. W jaki sposób rozwiązujesz konflikty w zespole klasowym?
 17. W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
 18. Jakie znasz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.