Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Akty prawne obowiązujące nauczycieli

Article Index

Kluczowe dla nauczyciela akty prawne:

 1. Karta nauczyciela - stale aktualizowana
 2. Ustawa o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ustawa - stale aktualizowana
 3. Uregulowanie prawne awansu zawodowego
 4. Statut szkoły
 5. Kodeks pracy

Inne ważne akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty Treść rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. rozporzadzenie
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych rozporzadzenie
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporzadzenie
 5. Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej zarzadzenie
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - w wersji skierowanej do publikacji rozporzadzenie
 7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ustawa
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne rozporzadzenie
 9. Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ustawa
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów rozporzadzenie
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenierozporzadzenie rozporzadzenie rozporzadzenie
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców rozporzadzenie
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności rozporzadzenie
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 16. Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ustawa
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 18. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 roku uchwala
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego rozporzadzenie
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół rozporzadzenie
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporzadzenie
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz rozporzadzenie
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 24. Zarządzenie Nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadzające instrukcję w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej zarzadzenie
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela rozporzadzenie
 26. Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży zarzadzenie
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego rozporzadzenie
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego rozporzadzenie
 30. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa
 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporządzenie
 32. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.