Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Akty prawne obowiązujące nauczycieli

Article Index

Kluczowe dla nauczyciela akty prawne:

 1. Karta nauczyciela - stale aktualizowana
 2. Ustawa o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ustawa - stale aktualizowana
 3. Uregulowanie prawne awansu zawodowego
 4. Statut szkoły
 5. Kodeks pracy

Inne ważne akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty Treść rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. rozporzadzenie
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych rozporzadzenie
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporzadzenie
 5. Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej zarzadzenie
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - w wersji skierowanej do publikacji rozporzadzenie
 7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ustawa
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne rozporzadzenie
 9. Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ustawa
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów rozporzadzenie
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenierozporzadzenie rozporzadzenie rozporzadzenie
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców rozporzadzenie
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności rozporzadzenie
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 16. Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ustawa
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 18. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 roku uchwala
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego rozporzadzenie
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół rozporzadzenie
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporzadzenie
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz rozporzadzenie
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporzadzenie
 24. Zarządzenie Nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadzające instrukcję w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej zarzadzenie
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela rozporzadzenie
 26. Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży zarzadzenie
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego rozporzadzenie
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego rozporzadzenie
 30. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa
 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy rozporządzenie
 32. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie

Akty prawne dotyczące systemu oceniania 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004 roku nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporządzenie
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 35, poz. 178) - pobierz plik 
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 228, poz. 1489) - pobierz plik 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1490) - pobierz plik 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491) - pobierz plik 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046) - pobierz plik 
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. nr 103, poz. 652) - pobierz plik 
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 1150) - pobierz plik 
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 694) -  pobierz plik 
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. nr 70, poz. 600) - pobierz plik
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 58, poz.475) - pobierz plik 
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz. 400) - pobierz plik
 14. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (MP nr 86, poz.760) -pobierz plik 
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 178, poz. 1097) - pobierz plik 
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r.w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 179, poz.1273) - pobierz plik 
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych (Dz.U. Nr 184, poz.1309) - pobierz plik 
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań  będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  (DZ.U. Nr 157, poz. 1102) - pobierz plik  
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) - pobierz plik 
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporzadzenie
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 19, poz.167) -pobierz plik 
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. nr 90, poz. 846) - pobierz plik 
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. nr 92, poz. 1020) - pobierz plik   
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego. (Dz.U. nr 14, poz. 134 i Nr 41, poz. 417) - tekst ujednolicony 
 27. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym. (MP nr 12, poz. 169 i nr 16, poz. 226 oraz z 2003 r. nr 50, poz. 777) - pobierz plik 

Źródło: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=80Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka, dziecka

 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 2. Załącznik do Konwencji o Prawach Dziecka
 3. Ratyfikacja protokołów dodatkowych do Konwencji o Prawach Dziecka
 4. Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.
 5. Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Rezolucje ONZ dotyczące praw człowieka, dziecka

 1. Prawa dziecka
 2. Prawo do kształcenia
 3. Światowy Program Edukacji o Prawach Człowieka
 4. Światowy Program Nauczania o Prawach Człowieka
 5. Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie, 2001-2010
 6. Dekada Piśmienności: edukacja dla wszystkich
 7. Polityki i programy związane z młodzieżą: dziesiąta rocznica Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży na Rok 2000 i Następne
 8. Prawa dziecka
 9. Międzynarodowy Dzień Pokoju
 10. Prawa dziecka
 11. Dziecko płci żeńskiej
 
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.