Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Kaznodziejstwo Piotra Skargi

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: I TE
 3. Przedmiot: Język polski

 4. Prowadzący: stażysta Arkadiusz Żmij

 5. Program: Pamiętajmy o ogrodach

 6. Temat lekcji: Kaznodziejstwo na przykładzie fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi.

 7. Cele lekcji:

  1. ogólne
   • powtórzenie wiadomości z historii o sytuacji Polski w XVII wieku

   • poznanie sylwetki Piotra Skargi

   • Poznanie gatunku kazania

  2. szczegółowe
   • uczeń potrafi:

    1. opisać sytuację polityczną i społeczną XVII –wiecznej Polski

    2. wymienić podstawowe cechy kazań

    3. przedstawić szkicowo postać najwybitniejszego kaznodziei Piotra Skargi

    4. opisać funkcję i teoretyków retoryki

    5. opisać rolę, jaką odegrała postać P. Skargi w polskiej kulturze

 8. Metody dydaktyczne:

  1. metoda słowna:
   • podająca (elementy wykładu poświęconego retoryce i postaci Piotra Skargi)

   • poszukująca (poszukiwanie wraz z klasą postaci renesansowych i ich zasług dla epoki)

  2. metoda oglądowa (prezentowanie wizerunku Skargi i dzieła Jana Matejki z kaznodzieją)

 9. Środki dydaktyczne:

  1. wzrokowe (kserokopia fragmentów tekstu kazań oraz podstawowych pojęć związanych z kaznodziejstwem, reprodukcja obrazu Jana Matejki)

  2. słuchowe (elementy wykładu)

 10. Formy pracy :

  1. zbiorowa
  2. indywidualna (przy zapisywaniu nazwisk ludzi renesansu na tablicy)

 11. Bibliografia:

  1. merytoryczna:
   • Poczet królów i książąt polskich, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1996.

   • fotografie i wizerunki wielkich postaci europejskiej kulury znajdujące się na gazetce.

   • kserokopia fragmentów kazań udostępniona przez opiekuna praktyk

   • B. Gromadzka (2003), Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa: Nowa Era.

KONSPEKT WŁAŚCIWY

Lekcja nawiązuje do zajęć z historii poświęconych epoce renesansu.

I Ogniwo wstępne (ok. 5 min)

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Stworzenie sytuacji problemowej:

  • zapytanie uczniów o to, czym jest kazanie

  • zapytanie czy znają jakiegoś kaznodzieję

  • zapisanie tematu lekcji

II Ogniwo centralne (ok. 30 min)

 1. Zapytanie uczniów o retorykę i krótki wykład na temat jej genezy, głównych teoretyków, celów i porównanie ją z erystyką i negocjacjami.

 2. Dyskusja uczniów o sytuacji XVI/ XVII wiecznej Rzeczpospolitej (wykorzystanie ich wiedzy historycznej).

 3. Podzielenie klasy na trzy grupy ( każda grupa otrzymuje jeden akapit do opracowania)

 4. Wypisanie na tablicy poleceń dla wszystkich grup:

   1. 1. Przeczytaj uważnie swój fragment.

   2. 2. Zastanów się o czym od traktuje.

   3. 3. Odnajdź środki artystyczne i określ ich funkcję.

   4. 4. Określ cel wypowiedzi (przeciwko czemu występuje podmiot mówiący).

   5. 5. Przygotuj wypowiedź relacjonującą wnioski z opracowanego fragmentu

   6. 6. Uzupełnij tabelę.

 
O czym mowa?

Wykorzystane środki artystyczne i chwyty retoryczne.

Przeciw czemu występuje podmiot mówiący?

Fragm. I
     
Fragm. II
     
Fragm. III
     
 1. Wygłaszanie wypowiedzi przez poszczególne grupy i uzupełnianie tabelki na tablicy.

 2. Sporządzenie notatki z lekcji.

III Ogniwo końcowe (ok. 10 min)

 1. Powtórzenie wiadomości o sytuacji ówczesnej Polski, Skardze, retoryce, homiletyce i kazaniach sejmowych.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.